Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

§1 Postanowienia ogólne

1.Sklep Internetowy Monarti działający pod adresem http:/monarti.pl, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez Monarti Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 9/51, 25-406 Kielce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach,XWydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 553676, nr NIP: 657-291-76-71, zwaną w niniejszym regulaminie „Monarti”.

2.Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Sklep Internetowy – sklep pracujący pod adresem https://monarti.pl, w którym użytkownicy za pośrednictwem Internetu kupują produkty oferowane przez Monarti;
 2. Klient – osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a mająca zdolność do czynności prawnych, rejestrująca się lub będąca zarejestrowana w Sklepie Internetowym na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;
 3. Konsument – Klient, osoba fizyczna, korzystający ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, rejestrujący się lub będący zarejestrowany w Sklepie Internetowym na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;
 4. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 5. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Monarti skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;
 6. Newsletter – to elektroniczna gazetka wydawana przez Monarti, w której zamieszczane są informacje na temat porad, promocji i oferty Sklepu Internetowego;
 7. Baza Sklepu Internetowego – zawiera dane na o przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie gromadzone są dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego niezbędne do realizacji składanych zamówień.
 8. Koszyk – część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient informuje o szczegółach zamówienia takie jak: ilość, dane do faktury, sposób płatności, adres i sposób dostawy itp.;
 9. Strona produktu – strona, na której przedstawione są informacje na temat produktu w Sklepie Internetowym;

§2 Składanie zamówień

1.Klient może składać zamówienia przez całą dobę za pośrednictwem strony internetowej https://monarti.pl. Klient realizuje zamówienie, wskazując na Stronie produktowej produktu, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób dostawy i płatności za zamówienie. 2.W zamówieniu, Klient wskazuje:

 1. zamawiany towar, który jest wolny od wad;
 2. adres, na jaki ma być dostarczony towar;
 3. sposób dostawy;
 4. sposób płatności.

3.Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku „Wyślij zamówienie”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z Monarti umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem. 4.Na adres email wskazany podczas zamówienia lub rejestracji Monarti wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji. 5.Klient dokonując wyboru sposobu płatności ma zawsze możliwość wyboru płatności przy odbiorze zamówionych produktów.

§3. Ceny towarów

1.Sklep Internetowy zamieszcza swoją ofertę na stronie https://monarti.pl i proponuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu. 2.Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej:

 1. podane są razem z podatkiem VAT w polskich złotych;
 2. nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;

3.Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta. 4.Informacja na temat wartości zamówienia obejmująca koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie https://monarti.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy i płatności na karcie zamówienia (patrz §4). 5.Monarti zastrzega sobie prawo do aktualizowania cen towarów będących w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych. 6.Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. 7.Ceny towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej https://monarti.pl.

§4. Formy płatności i dostawy

1.Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:

 1. przelewem elektronicznym,
 2. zwykłym przelewem na rachunek bankowy
 3. kartą kredytową lub debetową
 4. Systemem Blik

2.Monarti umożliwi dokonywanie płatności elektronicznych za zamówione produkty za pomocą system oferowanego przez Przelewy 24. 3.Nie wysyłamy zamówień za pobraniem. 4.W przypadku gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 5 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu. 5.Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub Inpost S.A. Dane osobowe do wysyłki  przekazywane są dobrowolnie w celu realizacji zamówienia. 7.Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 8.W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się z przedstawicielem Monarti mailowo, na adres: sklep@monarti.pl lub telefonicznie, na numer: 0413686662 lub 607500737 w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia.

§5. Realizacja zamówień

1.Zrealizowanie zamówienia oznacza dostarczenie zamówionych produktów do Klienta. 2.Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po ich złożeniu. 3.Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie siedmiu dni po złożeniu przez konsumenta zamówienia. 4.Jeżeli Monarti nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzech dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę zwrócić całą otrzymaną od Klienta kwotę pieniężną.

§6. Wymiana towaru

1.Aby dokonać wymiany towaru Klient zobligowany jest, złożyć nowe zamówienie, w którym wskazany zostanie towar na wymianę. Zamówienie złożyć należy bezpośrednio na stronie monarti.pl. W odpowiedzi Klient otrzyma mail stanowiący potwierdzenie przyjęcia zamówienia. 2.Numer nowego zamówienia, o którym mowa w ust. 1, Klient wskazać musi na formularzu wymiany/zwrotu w stosownej rubryce. Podlegający wymianie towar wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem wymiany i dowodem zakupu należy przesłać do Monarti na adres: Monarti Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 9/51, 25- 406 Kielce. Druk poniżej:

Druk do pobrania „WYMIANA” do wypełnienia i odesłania razem z towarem

3.Monarti realizuje wymianę w terminie 7 dni od daty doręczenia Towaru objętego umową wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem wymiany. 4.Jeśli nabywany towar jest droższy od Towaru wymienianego, Klient dokonuje wpłaty różnicy ceny na rachunek bankowy, który został wskazany Klientowi w e-mailu stanowiącym potwierdzenie złożenia zamówienia. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia. W przypadku gdy na rachunek bankowy Monarti nie wpłynie kwota stanowiąca różnicę ceny w ciągu 5 dni roboczych od dnia nowego zamówienia wymiana nie zostanie zrealizowana. 5.Jeśli nabywany towar w wyniku dokonanej zamiany jest tańszy od wymienianego, Monarti w ciągu 5 dni od dnia dostarczenia towaru podlegającego wymianie zwróci Klientowi różnicę w cenie. Kwota odpowiadająca różnicy w cenie zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta wskazany w Formularzu Wymiany. 6.Koszt przesłania do Monarti wymienianego towaru pokrywa Klient. 7.Koszt przesłania towaru po dokonanej wymianie pokrywa Monarti.

§7. Warunki reklamacji

1.Reklamacje należy składać na adres Monarti Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 9/51 25-406 Kielce. 2.Składając reklamację należy dostarczyć do Monarti reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym. Druk poniżej:

Druk do pobrania „REKLAMACJA” do wypełnienia i odesłania razem z towarem

3.Monarti rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. 4.W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Monarti naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

§8. Prawo do odstąpienia od umowy

1.Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Kupujący, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu kupionego towaru w Sklepie Internetowym bez podania przyczyn. 2.W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, Konsument zobligowany jest wypełnić i przesłać do Monarti, na adres Monarti Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 9/51 25-406 Kielce, pisemne oświadczenie (formularz poniżej „Odstąpienie od umowy”) o odstąpieniu od umowy. Druk poniżej:

Druk do pobrania „Odstąpienia od umowy” do wypełnienia i odesłania razem z towarem

3.Udostępnienie przez Monarti wzoru oświadczenia o ”Odstąpieniu od umowy”, o którym mowa w ust. 2, w żaden sposób nie zobowiązuje Konsumenta, w przypadku woli odstąpienia od umowy, do złożenia oświadczenia o treści objętej wzorem. Wzór ten stanowi jedynie przykład oświadczenia, którym Konsument może, ale nie musi się kierować składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 4.Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w tym terminie. 5.W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres: Monarti Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 9/51, 25-406 Kielce. 6.Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Monarti świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta

§9. Newsletter Sklepu Internetowego

1.Klient ma możliwość zapisać się na Newsletter Sklepu Internetowego. 2.Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania. 3.Klient dokonując zapisu do Newslettera wyraża zgodę na dostarczanie do niego przez Monarti korespondencji drogą elektroniczną oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie. 4.Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, w tym celu należy skontaktować się z Monarti. 5.Szczegółowe informacje o prywatności danych osobowych i ich przetwarzaniu zawarte są pod linkiem: https://monarti.pl/moje-konto/polityka-prywatnosci.html

§10. Opinie w sklepie internetowym Monarti.pl

1. Klient Sklepu Internetowego monarti.pl ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym. 2.Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym monarti.pl wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia. 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym monarti.pl oraz wizytówce TrustMate.io. 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia. 7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

§11. Dane osobowe

1.Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień w Sklepie Internetowym. 2.Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. 3.Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

§12. Postanowienia końcowe

1.Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Użytkownika, którego umyślne działania będą szkodliwe dla Witryny, Administratora bądź innych Użytkowników, oraz który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu. Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta Użytkownika jest uzależnione od decyzji Administratora. Zaprzestanie świadczenia usług nie ma wpływu na wykonanie umów, które zawarli Sprzedawca oraz Klient, którego konto Użytkownika zostało zablokowane. 2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271). 3.Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Monarti w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117). 4.W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian. 5.Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu pod adresem: https://monarti.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT. 6.Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 r.